• 1head.jpg
  • 2head.jpg
  • 112.jpg
  • 114.jpg
  • 20120803_2556_1343989076_874646.jpg
  • head1.png
  • trang.jpg

excise

บุคลากร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขาเมืองตรัง

 

นางจุรีพร  ยอดทอง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองตรัง

 

  

 

 

 

 

   
(ว่าง)


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

(ว่าง)


นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้างานจัดเก็บภาษี

นางจุรีพร  ยอดทอง
 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้างานปราบปราม

 IMG 20180725 0001
นางมยุรี  แซ่หลิม
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

-ว่าง-

 

 

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน


pet1
นายใจเพชร กล้างาม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

1

นางสาวอภัยวรรณ  แก่นจัน
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

pong

นางสาวยอดวารี  ยอดเรือง
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

nop

นายนพรัตน์  ฐิตโชติ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต(ช่วยราชการ)

 

 

 

 

  

 

jittra 
นางสาวจิตรตรา จรูญศักดิ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

     teerayutนายธีระยุทธ์ สุริยกัณฑ์
พนักงานขับรถยนต์(ช่วยราชการ)