• 1head.jpg
  • 2head.jpg
  • 112.jpg
  • 114.jpg
  • 20120803_2556_1343989076_874646.jpg
  • head1.png
  • trang.jpg

excise

แผนที่สถานที่ทำสุรา

- ทำสุราแช่

1. วิสาหกิจชุมชนอำไพสุราบ้านโพธิ์ คลิกที่นี่
2
. วิสาหกิจชุมชนบ้านโพธิ์สุวรรณนุช คลิกที่นี่
3. วิสาหกิจชุมชนเฮียบหลี P.K.กรุ๊ป  คลิกที่นี่

 

- ทำสุรากลั่น

1. วิสาหกิจชุมชนอำไพสุราบ้านโพธิ์ คลิกที่นี่
2. วิสาหกิจชุมชนบ้านโพธิ์สุวรรณนุช คลิกที่นี่
3. วิสาหกิจชุมชนโคกหล่อสัมพันธ์  คลิกที่นี่

4. วิสาหกิจชุมชนผลิตสุราบ้านรวงผึ้ง  คลิกที่นี่
5. วิสาหกิจชุมชนนาหมื่นศรีการสุรา  คลิกที่นี่
6. วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นหงษ์ขาวอ่าวตง  คลิกที่นี่
7. วิสาหกิจชุมชนสุวรรณสุราขาว  คลิกที่นี่
8. วิสาหกิจชุมชนพันธมิตรตรัง 2 การสุรา  คลิกที่นี่ 
9.วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำบลในควน  คลิกที่นี่
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัดธำรงค์การสุรา  คลิกที่นี่
11. วิสาหกิจชุมชนเฮียบหลี P.K.กรุ๊ป  คลิกที่นี่