• 1head.jpg
  • 2head.jpg
  • 112.jpg
  • 114.jpg
  • 20120803_2556_1343989076_874646.jpg
  • head1.png
  • trang.jpg

1. พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา) คลิกที่นี่

2. พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (สรุปสาระสำคัญ) คลิกที่นี่

  • คู่มือสำหรับประชาชน

1. พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493

-  การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 (มาตรา 17) คลิกที่นี่

-  การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์) (มาตรา 17) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายสุรา(รายเดิม) ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์) (มาตรา 17) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (รายเดิม) (มาตรา 17)(ที่ทำการไปรษณีย์) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (รายเดิม) (มาตรา 17)(เคาน์เตอร์เซอร์วิส) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 5 ประเภที่ 6 และประเภทที่ 7 (มาตรา 17) คลิกที่นี่

2. พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509

- การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 1 (มาตรา 21) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 2 (มาตรา21) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตปรเภท 3 (มาตรา 21) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 1 (มาตรา 21) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 2 (มาตรา 21) คลิกที่นี่

- การขอใบอนนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 (มาตรา 21) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท 1( มาตรา 21) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท 2 (มาตรา 21) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ประเภท 3 (ที่สำนักงานสรรพสามิต) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต ประเภท 3 (ที่สำนักงานสรรพสามิต) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท 2 (ที่สำนักงานสรรพสามิต) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 (ไปรษณีย์) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายฃ่วงหน้ายาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 (ไปรษณีย์) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท 2 (มาตรา 21) (ไปรษณีย์) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 (เคาน์เตอร์เซอรและธนาคารกรุงไทย) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 (เคาน์เตอร์เซอรวิส และธนาคารกรุงไทย) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้า ยาเส้นประเภท 2 (เคาน์เตอร์เซอรวิส และธนาคารกรุงไทย) คลิกที่นี่

3. พ.ร.บ. ไพ่ พุทธศักราช 2486

- การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่) (มาตรา 7) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้า (มาตรา 7)  (ที่สำนักงานสรรพสามิต) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่งหน้า (มาตรา 7) (ไปรษณีย์) คลิกที่นี่

- การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้า (มาตรา 7) (เคาน์เตอร์เซอรวิส และธนาคารกรุงไทย) คลิกที่นี่