• 1head.jpg
  • 2head.jpg
  • 112.jpg
  • 114.jpg
  • 20120803_2556_1343989076_874646.jpg
  • head1.png
  • trang.jpg

วิสัยทัศน์

bullet1.jpg ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

พันธกิจ

bullet1.jpg  นำนวัตกรรมและฐานข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg  ผลักดันมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน

bullet1.jpg  พัฒนาองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

    

ประเด็นยุทธศาสตร์

bullet1.jpg  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน 

bullet1.jpg บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0  

คำอธิบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ คลิกที่นี่    

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

bullet1.jpg ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (2560 - 2564)คลิกที่นี่

bullet1.jpg ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่

bullet1.jpgโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่

bullet1.jpg ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่

bullet1.jpgโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่

bullet1.jpg ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561คลิกที่นี่

bullet1.jpg โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561คลิกที่นี่

bullet1.jpg ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560คลิกที่นี่

bullet1.jpg ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559คลิกที่นี่

bullet1.jpgยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2558คลิกที่นี่

bullet1.jpg  ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2557คลิกที่นี่

bullet1.jpg  ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2556 คลิกที่นี่

bullet1.jpgแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DIGITAL GOVERNMENT) สำหรับกรมสรรพสามิตพ.ศ.2561 – 2563