• 1head.jpg
  • 2head.jpg
  • 112.jpg
  • 114.jpg
  • 20120803_2556_1343989076_874646.jpg
  • head1.png
  • trang.jpg

excise


1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  คลิกที่นี่ 

(เป็นเอกสารการให้ความรู้เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เรียบเรียงโดย ท่าน ส.ประพันธ์  สุขเข)